Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 10cm

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt cách nhau trong chân không cách nhau 10cm. Lực đẩy giữa chúng là 9.10^-5 N. Xác định dấu và độ lớn hai điện tích

Hai điện tích điểm bằng nhau,đặt cách nhau trong chân không cách nhau 10cm,lực đẩy giữa chúng là 9.10^-5 N,Xác định dấu và độ lớn hai điện tích,Xác định khoảng cách giữa hai điện tích

có q1=q2
công thức F=k|q1q2|/r^2=> q1^2=10^-16=>q1=10^-8=q2
ta có q1 và q2 đẩy nhau => q1 và q2 cùng dấu=>q1=q2=10^-8 hoặc q1=q2=-10^-8