Factory worker đọc là gì

Nghĩa của từ factory worker - factory worker là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
       công nhân xí nghiệp, nhà máy