Creative nghĩa tiếng Việt là gì

Nghĩa của từ creative - creative là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Tính từ
sáng tạo

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Creative nghĩa tiếng Việt là gì