Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích không phụ thuộc vào

Chọn câu sai. Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích?

A. phụ thuộc vào hình dạng đường đi.

B.phụ thuộc vào điện trường.

C.phụ thuộc vào điện tích dịch chuyển.

D. phụ thuộc vào hiệu điện thế ở hai đầu đường đi

đáp án A

+ Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và diêm cuối của đường đi