Cho một số có hai chữ số Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 3 đơn vị thì số đó tăng thêm

cho một số có hai chữ số , nếu chữ số hàng chục tăng thêm 3 don vị thì số đó tăng thêm

30 đơn vị

30 đơn vị

hok tốt

???

các bạn giúp mình bài này với:Cho số a có hai chữ số:

a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 3 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị?

.................................................................................................

b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 4 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị?

...............................................................................................

c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a tăng thêm baonhiêu đơn vị?

a) giảm 30 đơn vị

b) tăng 40 đơn vị

c) tăng 9 đơn vị

a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 3 thì số a giảm 30 đơn vị

b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 4thì số a tăng thêm 40 đơn vị

c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi1 thì số a tăng thêm 9 đơn vị.

Tk cho mình nha ae!!!!!!!!!!!!!!

Tìm số có hai chữ số biết chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 5 , nếu tăng chữ số hàng chục thêm 4 đvi , tăng chữ số hàng đơn vị thêm 2 thì tích hai chữ số vừa thu đc gấp hai lần số đã cho

(-2;3) hoac (-9;-4)

cho một chữ số có hai chữ số ,nếu chữ số hàng chục tăng thêm 3 đơn vị thì chữ số hàng đơn vị là 8

nếu tăng số đó lên 3 đơn vị thì sso sđó là 8 vậy cs hàng chục là 8-3=5

số đó là 58

k mk nhé

~Mio~

nho tra loi cau hoi khac cay

Tìm một số có hai chữ số có chữ số hàng đơn vị gấp 4 lần chữ số hàng chục và nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì số đó tăng thêm 54 đơn vị

Được cập nhật 21 tháng 12 2017 lúc 18:07

Cái này cũng biết làm rồi hả

Câu trả lời :82

Bài 1Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi (hay tăng thêm) 2 thì số đó giảm đi hay tăng thêm bao nhiêuđơn vị?

b) Số đó thay đổi thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 8 cho nhau?

Bài 2:

a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị hơn kém nhau 7 thì hai số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

b) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng đơn vị mà chữ số hàng chục hơn kém nhau 3 thì số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

Được cập nhật 6 tháng 7 lúc 10:00

406;410

là 460;410

giải bài giải bà 2được ko

tìm một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàngđơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 5 và nếu tăng chữa số hàng chục thêm 4,tăng chữ số hàngđơn vị thêm 2 thì tích của hai chữa số vừa thuđược gấp 2 lần sốđã cho

Được cập nhật 4 tháng 6 2018 lúc 23:42

giúp mình bài này nhé ;Bài 1Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi (hay tăng thêm) 2 thì số đó giảm đi hay tăng thêm bao nhiêuđơn vị?

b) Số đó thay đổi thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 8 cho nhau?

Bài 2:

a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị hơn kém nhau 7 thì hai số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

b) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng đơn vị mà chữ số hàng chục hơn kém nhau 3 thì số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

Được cập nhật 6 tháng 5 lúc 20:34

Nếu mà 408 mà tăng

nếu chữ số hàng chục củamột số tăng thêm 4 đơn vị thìsố đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị

Được cập nhật 2 tháng 1 2018 lúc 0:26

SẼ TĂNG THÊM 40 ĐƠN VỊ

nêu cả cách giải nha mọi người

40 đơn vị

Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết viết chữ số 0 xen giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị củ số đó ta được số lớn gấp 10 lần số đã cho, nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số vừa nhận được thì số đó tăng thêm 3lần.

Được cập nhật 4 tháng 8 2017 lúc 15:06

Số có 2 chữ số đó bắt buộc phải có số đơn vị là 0Vì theo trường hợp khi nhân với 10là gấp 10 lần sẽ có số 0 đằng sau nhưng đây lại cho vào giữa mà vẫn gấp lên 10 có nghĩa là số 0 xen giữa số hàng chục và đơn vị cũng có kết quả giống như là ta để sau hàng đơn vị theo trường hợp khi nhân với 10Vậy số hàng đơn vị là 0Theo như các số có đơn vị là 0 là số chụcTa có các số :10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90Các số mới khi thêm 1 vào bên trái là10=110 , 20=120 , 30=130 , 40 =140 , 50=150 , 60=160 , 70=170 , 80=180 , 90=190Số thêm 1 vào bên trái gấp 3 lần là :110:10=11 [loại] , 120:20=6[loại] , 130:30= không chia được [loại] , 140:40=3,5 , 150:50=3 [chọn] .......Vậy số đó là 50BẠN NHỚ K NHAMÌNH CÒN ĐỐNG BÀI TẬP MÀ PHẢI LÊN ĐÂY GIÚP BẠNLẦN SAU NHỚ DẠNG NHA

Nhanh mình k

Gọi số cần tìm là ab.

Số mới là 1ab( theo phần sau của câu hỏi)

ab×3=1ab

ab×3=100+ab

ab×3-ab=100

ab×2=100

ab=100:2

ab=50.

Vậy số cần tìm là 50