Cho hai điện tích nằm ở hai điểm A và B có cùng độ lớn cùng dấu điểm có điện trường tổng hợp bằng 0

Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A và B và có cùng độ lớn, cùng dấu. Điểm có điện trường tổng hợp bằng 0 là

Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A và B và có cùng độ lớn, cùng dấu. Điểm có điện trường tổng hợp bằng 0 là

A.  trung điểm của AB.

B.  tất cả các điểm trên trên đường trung trực của AB.

C.  các điểm tạo với điểm A và điểm B thành một tam giác đều.

D.  các điểm tạo với điểm A và điểm B thành một tam giác vuông cân.

Đáp án   A

1.png