Các đường sức từ là những đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho

Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho:

Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho:

A.  Tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

B.  Pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

C.  Tiếp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

D.  Pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

Đáp án   A