Bạn Thủy đọc một quyển sách trong 3 ngày

An đọc một quyển sách trong 3 ngày, ngày đầu đọc được 1/3 số trang, ngày thứ 2 đọc 2/5 số trang còn lại, ngày thứ 3 An đọc hết 60 trang. Hỏi:

a. Quyển sách bao nhiêu trang

b. Tính số trang đọc được ngày thứ nhất và thứ 2

Được cập nhật 4 tháng 2 2017 lúc 16:16

Giải

Số trang sách An đọc được trong ngày thứ 2 là :

60 : ( 5 - 2 ) x 2 = 40 ( trang )

Số trang sách An đọc được trong ngày thứ 1 là :

( 60 + 40 ) : 2/3 - ( 60 + 40 ) = 50 ( trang )

Tổng số trang sách là :

50 + 60 + 40 = 150 ( trang )

Đ/s : 150 trang

Giải:

a) Tổng số trang sách An đã đọc được là: 1/3 + 2/5 = 11/15 (trang)

Trang sách còn lại An đọc là: 1 - 11/15 = 4/15 (trang)

Mà số trang sách còn lại An đọc được là 60 trang, nên:

=> 4/15 = 60

=> 1 quyển sách = 15/15 nên số trangsách là:

60 x 15 : 4 = 225 (trang)

b) Số trang An đọc được ngày thứ nhất và ngày thứ 2 là:

225 - 60 = 165 (trang)

Đáp số: a) 225 trang

b) 165 trang

a,150

b,225

co dung ko vat may bn

Bạn Nga đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc được​1/5 số trang sách. Ngày thứ hai bạn đọc được 2/3 số trang còn lại. Ngày thứ ba bạn đọc nốt 200 trang.           a) Cuốn sách có bao nhiêu trang ?            b) Tính số trang bạn Nga đọc trong ngày thứ nhất và thứ hai.

Bạn an đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang, ngày thứ hai đọc 5/8 số trang còn lại, ngày thứ 3 đọc hết 30 trang còn lại.

a) Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?

b) Tính số trang đọc được của ngày thứ nhất ? Ngày thứ hai ?

Phân số chỉ số trang đọc được ngày thứ hai và thứ ba là:

Bạn an đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang, ngày thứ hai đọc 5/8 số trang còn lại, ngày thứ 3 đọc hết 30 trang còn lại

a) Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang

b) Tính số trang đọc được của ngày thứ nhất ? Ngày thứ hai ?

Được cập nhật 6 tháng 4 lúc 18:40