2110dm2 bằng bao nhiêu cm2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a, 15 m2 = ... cm2.          1/10 m2 = ...dm2 103 m2  = ...dm2.      1/10 dm2 = dm2 2110 dm2 =cm2.     1/10 m2 =cm2 b, 500 cm2 =dm2.         1cm2 = dm2 1300 dm2 = m2.          1 dm2 =m2 60000 cm2 =m2.          1cm2 =m2 c, 5m2   9dm2 =m2.         700dm2 =m2 8m2 50cm2 =                     50000cm2 = m2

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

a, 15m² = 150000 cm²      1/10m² =10dm²

103m² = 10300dm².        1/10dm² =1dm²

2110dm² =211000cm².      1/10 m² =1000cm²

b, 500 cm² =5dm²          1cm² =1/100dm²

1300 dm² =13 m²          1 dm² =1/100m²

60000 cm² =6m²          1cm² =1/10000m²

c, 5m² 9dm² =5,09m²      700dm² =7m²

8m² 50cm² =8,005m²      50000cm² =5m²

#học tốt#

Đáp án:

a, 15 m2 = 150 000 cm2.

1/10 m2 = 10 dm2

103 m2 = 10 300 dm2.

1/10 dm2 = 1/10 dm2

2110 dm2 =211 000cm2.

1/10 m2 = 1000 cm2

b, 500 cm2 =5 dm2.

1cm2 =0,01 dm2

1300 dm2 =13 m2.

1 dm2 =0,01 m2

60000 cm2 =6m2.

1cm2 =0,01m2

c, 5m2 9dm2 =5,09m2.

700dm2 =7m2

8m2 50cm2 =8, 005 m2

50000cm2 = 5m2