1 cm vuông 69 mm vuông bằng bao nhiêu cm vuông

4205mm vuông =....... cm vuông ........ mm vuông

Được cập nhật 6 tháng 5 2017 lúc 18:29

=42,05 cm vuông

=4205 mm vuông

4205mm vuông=4200cm vuông =5mm vuông

4205mm vuong = 42cm vuong 5mm vuong

300 mm vuông =....cm vuông

500 cm vuông=....dm vuông

700 dm vuông=....m vuông

6000000 mm vuông=.....m vuông

6 m vuông=.....mm vuông

200 mm vuông=...cm vuông

40000 mm vuông=...dm vuông

Các bạn nhanh hộ mk nha mk cần gấp

Được cập nhật 11 tháng 2 lúc 19:31

300 mm2= 3 cm2

500 cm2= 5 dm2

700 dm2= 7 m2

6 000 000 mm2= 6 m2

6 m2= 6 000 000 mm2

200 mm2= 2 cm2

40 000 mm2= 4 dm2

Cảm ơn bn nhà

hifsjgywufuhi
hy8ggweieojgfgwgeg
hifrug8h978rt8

1 mm vuông=.....cm vuông

1 mm vuông=.....dm vuông

1 mm vuông=.....m vuông

1 mm=....cm

1 mm=....dm

1 mm=.....m

Được cập nhật 12 tháng 6 2020 lúc 16:23

1 mm2 = 0,01 cm2

1 mm2 = 0,0001 dm2

1 mm2 = 0,000001 m2

1mm = 0,1 cm

1mm = 0,01 dm

1mm = 0,001 m

1 mm2= 0,01 cm2

1 mm2= 0,0001 dm2

1 mm2= 0,000001 m2

1 mm = 0,1 cm

1 mm = 0,01 dm

1 mm = 0,001 m

Bn ơi 0,0 1 là một à bn

1ha= ....km vuông

21m vuông 4dm vuông=....... dm vuông

120 dm vuông 83cm vuông=.........cm vuông

7cm vuông 50 mm vuông=.........mm vuông

1dam=.......ha

709mm vuông=.......cm vuông=......mm vuông

358 dm vuông =.......m vuông= ......dm vuông

1620m vuông=.....dam vuông=........m vuông

7 cm vuông 2 mm vuông = ? cm vuông

7,02 cm2

6dm vuông 5 cm vuông=..........................mm vuông

Được cập nhật 9 tháng 8 2017 lúc 21:37

6dm25cm2= 65000mm2

60500mm vuông

6dm25cm2= 60500 mm2

1 cm vuông 69 mm vuông bằng bao nhiêu cm vuông

1.Viết số thích hợp

15 cm vuông =....mm vuông     600mm vuông=...cm vuông

8 dm vuông=....mm vuông       150000mm vuông=....mm vuông

12m vuông=....cm vuông         7500hm vuông=...km vuông

3.Viết phân số thích hợp

125cm vuông=....m vuông         50 dm vuông=...m vuông

82mm vuông=.....cm vuông        5000m vuông=....hm vuông

7cm vuông=....dm vuông          10000m vuông=.... km vuông

Trl :

1. Viết số thích hợp :

15 cm2= 1500 mm2               600 mm2= 6 cm2

8 dm2= 80000 mm2               ( Câu này bn viết nhầm r nhé ! Đắng lẽ ra phải là )150000 mm2= 15 m2

12 m2= 120000 cm2               7500 hm2= 75 km2

3. Viết phân số thích hợp :

125 cm2= 1/8 m2                    50 dm2= 5/10 m2

82 mm2= 41/50 cm2                 5000 m2= 5/10 hm2

7 cm2= 7/100 dm2                  10000 m2= 1/100 km2

Hok tốt !

76 cm vuông 8 m vuông=........mm vuông

8m vuông 75 cm vuông=.......... m vuông

giải giúp mình với ngày mai mình nộp rồi

a)8760mm vuong        b)8,75 met vuong

7 cm vuông=... mm vuông

12hm vuông=....m vuông

2 m vuông = .......cm vuông

15 m vuông 8dm vuông=........dm vuông

15 km vuông=......hm vuông

3dam vuông 22m vuông=....m vuông

Được cập nhật 3 tháng 10 2016 lúc 21:59

m2em nhé

7 cm2 = 70 mm

12hm2 = 1200m2

2m2 = 200 cm

15 km2 8 dm 2 = 158 dm2

15 km = 150 hm

3 dam2 22 m2 = 52 m

~~~~~~~~~~~~~m2  ==== mét vuông em nhé~~~~~~~~~~~~ chỉ viết tắt thui àk

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 16 dm vuông 8 mm vuông = .............cm vuông

Được cập nhật 10 tháng 3 lúc 18:14

=16,0008

k mik nhé bn.chúc bn học tốt

help 75m vuong 45 dm vuong doi ra met vuong

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 1 cm vuông 69 mm vuông bằng bao nhiêu cm vuông