Your answer nghĩa là gì

answer

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa  và cách dùng của từ: answerPhát âm : /'ɑ:nsə/ Your browser does not support the audio element.

+ danh từ

 • sự trả lời; câu trả lời; thư trả lời; lời đối đáp
 • to give an answer to somebody about something
  trả lời ai về việc gì
 • in answer to someone's letter
  để trả lời thư của ai
 • to know all the answers
  đối đáp nhanh, lúc nào cũng sẵn câu đối đáp
 • điều đáp lại, việc làm đáp lại
 • lời biện bác, lời biện bạch
 • (thể dục,thể thao) miếng đánh trả (đấu kiếm)
 • (toán học) phép giải; lời giải

+ động từ

 • trả lời, đáp lại; thưa
 • to answer [to] someone
  trả lời ai
 • to answer [to] someone's question
  trả lời câu hỏi của ai
 • to answer to the name of X
  thưa khi gọi tên là X
 • to answer the door
  ra mở cửa
 • biện bác
 • to answer a charge
  biện bác chống lại một sự tố cáo
 • chịu trách nhiệm; đảm bảo, bảo lãnh
 • to answer for one's action
  chịu trách nhiệm về những hành động của mình
 • to answer for someone
  bảo đảm cho ai
 • xứng với, đúng với, đáp ứng
 • to answer [to] one's hopes
  đúng với (đáp ứng) nguyện vọng của mình
 • to answer [to] one's expectation
  xứng với điều mong muốn của mình
 • thành công có kết quả
 • his plan won't answer
  kế hoạch của nó sẽ không thành
 • to answer back
 • (thông tục) cãi lại

Từ liên quan

 • Từ đồng nghĩa:
  solution result resolution solvent reply response suffice do serve resolve respond
 • Từ trái nghĩa:
  question inquiry enquiry query interrogation

Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "answer"

 • Những từ phát âm/đánh vần giống như "answer":
  anchor anger anker answer answerer
 • Những từ có chứa "answer":
  answer answerable answerer answering unanswerability unanswerable unanswerableness unanswered
 • Những từ có chứa "answer" in its definition in Vietnamese - English dictionary:
  cam đoan đỡ lời trả lời nín thinh hưởng ứng phúc âm nín lặng bái đáp đáp án nhạy miệng  more...

Lượt xem: 515