Unit 14 lớp 5

  • Lớp 5
  • Giải bài tập Tiếng Anh 5

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 Lesson 1 trang 24 - 25 Tập 2 hay nhất

Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 Lesson 1 trang 24 - 25 Tập 2 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 5 Unit 14 What happened in the story? - Lesson 1 - Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên Tôi)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Quảng cáo

Bài nghe:

a. - Watermelons are so delicious.

- We have a Vietnamese story about watermelons called The story of Mai An Tiem.

- Oh, really? What happened in the story?

b. - First, King hung order Mai An Tiêm and his family to live on an island. The island was very far away.

- Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. I he seeds gave watermelons.

c. - Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.

d. - Oh, they were luckily in the end, right?

- In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. - Dưa hấu ngon quá.

- Chúng mình có một câu chuyện Việt Nam về dưa hấu tên là: Câu chuyện về Mai An Tiêm.

- Ồ thật sao? Điều gì đã xảy ra trong truyện?

b. - Đầu tiên, Vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình anh ấy phải sống trên một hòn đảo. Hòn đảo ở nơi rất xa.

- Sau đó, An Tiêm tìm thấy một số hạt màu đen và đem gieo trồng chúng. Hạt giống tạo nên những quả dưa hấu.

c. - Tiếp theo, gia đình An Tiêm đổi dưa hấu lây đổ ăn và thức uống.

d. - Ồ, cuối cùng, họ cũng gặp may mắn, phải vậy không?

- Cuối cùng, Vua Hùng nghe về câu chuyện và cho phép An Tiêm và gia đình trở về nhà.

2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

What happened in the story? (Điều gì đã xảy ra trong câu chuyện?)

First______, (Đầu tiên_____)

Then_______. (Sau đó______.)

Next, ________. (Kế đến, _____.)

In the end, ______. (Cuối cùng, _____.)

a. First, King Hung order Mai An Tiem and his family to live on an island. The island was very far away.

b. Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

c. Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.

d. In the end. King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. Đầu tiên, Vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình anh ấy phải sống trên một hòn đảo. Hòn đảo ở nơi rất xa.

b. Sau đó, An Tiêm tìm thấy một số hạt màu đen và đem gieo trồng chúng. Hạt giống tạo nên những quả dưa hấu.

c. Tiếp theo, gia đình An Tiêm đổi dưa hấu lấy đồ ăn và thức uống.

d. Cuối cùng, Vua Hùng nghe về câu chuyện và cho phép An Tiêm và gia đình trở về nhà.

3. Let's talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about The story of Mai An Tiem. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về Câu chuyện Mai An Tiêm.)

Học sinh hỏi và trả lời các câu hỏi tưong tự bài 2, phần Point and say.

4. Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

a. 4 b. 1 c. 5 d. 2 e. 3

Once upon a time, there was a beautiful princess. She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the princess. He wanted to help her. He gave her an apple and said, "This magic apple can make you walk." The princess ate the apple. Then, the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She ran and danced in the castle. In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

Hướng dẫn dịch:

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp. Nàng sống trong một tòa lâu đài lớn. Nàng không vui vì nàng không thể đi được. Một hôm, có một chàng hoàng tử đến thăm lâu đài và gặp nàng công chúa. Chàng hoàng tử muốn giúp nàng. Chàng đưa cho nàng một quả táo và nói, Quả táo thần kỳ này có thể giúp nàng đi được Nàng công chúa ăn quả táo. Sau đó, sáng hôm sau, nàng công chúa thức dậy. Nàng rất ngạc nhiên vì nàng có thể đi lại được. Nàng cảm thấy rất vui. Nàng chạy và nhảy múa trong lâu đài. Cuối cùng, hoàng tử và công chúa kết hôn với nhau và họ sống hạnh phúc kể từ đó.

5. Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống)

1. princess 2. legs 3. apple 4. got up 5. in the end

Hướng dẫn dịch:

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp sống trong một tòa lâu đài lớn. Công chúa gặp một vấn đề với đôi chân và nàng không thể đi được. Một hôm, có một chàng hoàng tử đến thăm lâu đài và gặp nàng công chúa xinh đẹp. Chàng đưa cho nàng một quả táo và nói, Quả táo thần kỳ này có thể giúp nàng đi được. Nàng công chúa rất vui. Nàng ăn quả táo. Sau đó, sáng hôm sau, nàng công chúa thức dậy và rất ngạc nhiên vì nàng có thế đi lại được, có thể chạy nhảy và khiêu vũ. Cuối cùng, hoàng tử và công chúa kết hôn với nhau và họ sống hạnh phúc kế từ đó.

6. Let's sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

Once upon a time, ...

Once upon a time,

There was a beautiful princess

Who lived in a castle by the sea,

Then one day,

She met a handsome prince,

She married him

And they lived happily ever after

Hướng dẫn dịch:

Ngày xửa ngày xưa, ...

Ngày xửa ngày xưa, ...

Có một nàng công chúa xinh đẹp

Sống trong một lâu đài gần biển

Sau đó một hôm,

Nàng gặp một chàng hoàng từ đẹp trai,

Nàng kết hôn với chàng,

Và họ sống hanh phúc kế tử đó.

Bài giảng: Unit 14 What happened in the story? - Lesson 1 - Cô Lê Mai Anh (Giáo viên Tôi)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5: