Tại sao cường độ điện trường không phụ thuộc vào điện tích thử

Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

A. độ lớn điện tích thử.

B. độ lớn điện tích đó.

C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.

D. hằng số điện môi của của môi trường.

Đáp án A

Xét điện tích thử q0 đặt cách điện tích Q một khoảng là r khi đó độ lớn cường độ điện trường tại điểm M cách điện tích Q một khoảng là được tính bởi

Lực điện tác dụng lên điện tích thử q0

Như vậy E thì phụ thuộc vào Q không phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử q0.