Really là gì trong tiếng Anh

Actually và Really là hai trạng từ được sử dụng để nhấn mạnh một khẳng định nào đó, đều có nghĩa là thực sự.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Actually: có nghĩa là thực sự có thể dùng trong một số trường hợp sau.

Sài Gòn Vina, Cách dùng Actually và Really

Được sử dụng để nhấn mạnh một thực tế hay một chú thích, hoặc cái gì đó là thực sự đúng.

Ex: It is not actually raining now. That is the only reason I am actually going.

Trời thực sự là sẽ không mưa bây giờ. Đó là lý do duy nhất tôi thực sự sẽ đi.

Được sử dụng để hiển thị một tương phản giữa những gì là đúng và những gì người khác tin, và cho thấy bất ngờ về điều này tương phản.

Ex: It was actually quite fun after all. The food was not actually all that expensive.

Thực sự khá thú vị sau với tất cả các món ăn. Các món ăn không thực sự đắt nhu thế.

Được sử dụng để khắc phục ai đó một cách lịch sự.

Really: có nghĩa là thực sự.

Used to say what is actually the fact or the truth about something.

Được sử dụng để nói những gì là thực sự được thực hiện hay sự thật về một cái gì đó.

Ex: What do you really think about it?

Bạn thực sự nghĩ gì về nó?

Ex: Tell me what really happened.

Nói cho tôi biết cái thực sự đã xảy ra.

Used to emphasize something you are saying or an opinion you are giving.

Được sử dụng để nhấn mạnh một cái gì đó bạn đang nói hoặc ý kiến bạn đang đưa ra.

Ex: It doesn't really matter.

Nó không thực sự quan trọng.

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English usage & Oxford Advanced Learner's Dictionary. Tổng hợp bởi giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn