Nhận nhầm người tiếng anh là gì năm 2024

Anh tự nhận mình là đại diện duy nhất của Việt Nam đi theo phong cách ít người biết đến này, để rồi cũng tự nhận ra" Một đời làm nghệ thuật vẽ được mấy bức tranh đẹp… Người ta thường nhầm lẫn, sai lầm, mò mẫm, hoang mang, ảo tưởng là chính.".

He identified himself as the only representative of Vietnam who pursues this uncommon style, and then he realized himself:“In his whole art career, he rarely draws the really masterpiece. People often mistaken, wrong, confused, bewildered, illusion is the main”.

Chẳng hạn như bạn đã không có đủ sữa cho cafe vào bữa sáng, không nghe lời thúc giục ra sân bay nhanh chóng đểrồi lỡ chuyến bay, hoặc là khi ta nhận ra người đàn ông phải ngồi tù năm năm dựa vào sự nhận diện nhầm của ta đã hoàn toàn vô tội?

The question is how do we respond when it turns out we were wrong: when there wasn't enough milk left for coffee, whenwe hit traffic and missed the flight, or when we find out the man who sat in jail for five years based on our identification was innocent all along?”?

But whatever its forms or origins, perhaps what we mishear and re-express is a reflection of what we want to hear, of what interests or matters to us.

Hiện tại chúng tôi không có bản dịch cho lấy nhầm trong từ điển, có thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm tra dịch tự động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.

Tom sợ nhất là lấy nhầm người.

Tom's biggest fear is marrying the wrong girl.

Em nghĩ chị lấy nhầm rồi.

I think you picked up the wrong one.

Đó là lấy nhầm người”.

It is being married to the wrong person.”

Vấn đề duy nhất đó là House đã lấy nhầm ống tiêm.

The only problem that woman has is that House grabbed the wrong syringe.

Tớ lấy nhầm một cái túi của Ross rồi.

I took one of Ross'bags by mistake.

Em lấy nhầm áo rồi.

Oh, you got the wrong blazer there.

Tớ đưa nó đến tiệc ngủ ở nhà bạn và nó đã lấy nhầm điện thoại của tớ.

I dropped her off at a sleepover, and she took mine by mistake.

Cũ: Tôi lấy nhầm người và lãng phí những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Old: I wasted my best years with the wrong man.

Kim cương của chúng ta... hình như lấy nhầm rồi thì phải?

I think we took the wrong diamond.

Họ cảm thấy hối hận vì đã lấy nhầm người dữ tợn nhất trên đời này ... rồi cũng chẳng còn yêu nhau ... giống như bao cặp vợ chồng hiện đại , phải không ?

They regretted that they had married the most nasty people in the world ... no more love...Kind of typical nowadays , huh ?

Cũng vậy, khi một cặp vợ chồng Nhân-chứng nhầm lẫn lấy một cây bút máy khỏi khách sạn tại Georgia và sau đó trả lại, người quản lý viết: “Tôi cám ơn ông bà đã dành thì giờ hoàn trả lại cây bút máy mà ông bà đã lấy nhầm chung với hành lý của ông bà.

Similarly, when a Witness couple accidentally took a writing pen from a Georgia hotel and then returned it, the manager wrote: “Let me thank you for taking the time to return the writing pen that you accidentally packed with your belongings.

Chắc có nhầm lẫn rồi, nhận lấy một dao này!

Clearly there was a mistake, and say hello to my knife!

Nếu mày nghĩ tao không dám moi ruột mày ra để lấy cái chìa khóa, thì mày nhầm to rồi đấy.

If you think I won't gut you myself to get that key, you're in for a big surprise.

Do tôi nhầm hay anh chàng đã lấy mẫu máu của tôi thực sự rất đáng yêu?

Was it me, or was the guy who took my blood sample really cute?

Khi đó, Feng mặc cả với Barbossa đổi tàu Ngọc Trai Đen lấy Elizabeth, người mà ông tưởng nhầm là nữ thần biển Calypso.

Feng then offers Barbossa the Black Pearl in exchange for Elizabeth, who he mistakenly believes is the sea goddess, Calypso.

Nếu anh nghĩ em sẽ lấy anh để trả nợ cái mũ thì anh nhầm rồi.

I won't marry you to pay for the bonnet.

Nếu ta không nhầm, đây là tên nửa người đã lấy trộm... chìa khóa hầm ngục ngay dưới mũi lính canh của ta sao?

If I'm not mistaken this is the Halfling who stole the keys to my dungeons from under the nose of my guards.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, hy vọng hành động đó sẽ được hiểu nhầm là sự mất kiên nhẫn.

I took a deep breath to recover myself, hoping it would be mistaken for impatience.

Con đại bàng, tuy nhiên, hiểu nhầm điều đấy như hành động gây hấn và cắp lấy con mình bằng cái móng vuốt của nó.

The eagle, however, misconstrues this as an act of aggression and grabs the baby in its talon.

Dù sinh tại Ruston, ông lại lấy họ Hepburn-Ruston "mang tính quý tộc" hơn, nhầm lẫn mình là hậu duệ của James Hepburn, người chồng thứ ba của Mary, Nữ vương xứ Scotland.

Although born with the surname Ruston, he later double-barrelled his name to the more "aristocratic" Hepburn-Ruston, mistakenly believing himself descended from James Hepburn, third husband of Mary, Queen of Scots.

Trong khi lưu ý rằng ba tay cầm có thể gây nhầm lẫn, tạp chí cho biết "phần nắm lấy riêng biệt cho phép vị trí để tay khác nhau cho các loại trò chơi khác nhau".

While noting that the three handles could be confusing, the magazine said "the separate grips allow different hand positions for various game types".

Đã có những xung đột văn hóa ngay lập tức, như khi họ nhầm lẫn Tom (Aziz Ansari) là một người phục vụ và bảo anh ta đi lấy hành lý cho họ.

There are cultural clashes right away, like when they mistake Tom (Aziz Ansari) for a servant and order him to get their bags.

Người phụ nữ đó và tôi đều cảm thấy rằng các tấm ảnh này đã bị ném bỏ vì nhầm lẫn, và tôi thuyết phục người ấy cho tôi lấy các tấm ảnh đó để cố gắng tìm một người nào đó muốn có các tấm ảnh này.

The lady and I both felt that the photographs had been thrown out by mistake, and I convinced her to let me take the pictures to try to find someone who would like to have them.

Đề cập đến Goering, Ông nói, "bất cứ Khi nào ông ấy đã làm điều gì, ông ta thường tạo ra một tổng cộng sự nhầm lẫn, kể từ khi ông không bao giờ lấy rắc rối ra để làm việc với những vấn đề, mà làm trên cơ sở của những nguồn cảm hứng bốc đồng.

Referring to Goering, Speer stated, "Whenever he did anything, he usually created total confusion, since he never took the trouble to work through the problems but made his decisions on the basis of impulsive inspirations.

Nghị sĩ Leland Ford của Santa Monica đã kêu gọi mở một cuộc điều tra của Quốc hội, nói rằng: "... chẳng có lời giải thích nào cho đến nay được cung cấp nhằm loại bỏ tình tiết khỏi thể loại 'trạng thái bí ẩn hoàn toàn'... này hoặc là một cuộc tấn công thực tế, hoặc một cuộc đột kích nhằm ném một nỗi sợ hãi vào 2.000.000 người, hoặc sự nhầm lẫn một cuộc đột kích y hệt, hoặc một cuộc tấn công để xây dựng một nền tảng chính trị nhằm đoạt lấy các ngành công nghiệp chiến tranh ở miền Nam California".

Representative Leland Ford of Santa Monica called for a Congressional investigation, saying, "...none of the explanations so far offered removed the episode from the category of 'complete mystification' ... this was either a practice raid, or a raid to throw a scare into 2,000,000 people, or a mistaken identity raid, or a raid to lay a political foundation to take away Southern California's war industries."