Năm 2021 có bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày

Một năm có 365 ngày , mỗi tuần lễ có 7 ngày . Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ?

Được cập nhật 1 tháng 4 2019 lúc 18:48

Thực hiện phép chia ta có :

365:7=52 ( dư 1 )

Vậy năm đó gồm 52 tuần lễ và 1 ngày.

đáp số : 52 tuần lễ và 1 ngày.

52 tuần 1 ngày

52 tuần 1 ngàylàđúngđó

Ta có:

365 : 7 = 52 ( dư 1 )

Vậy năm đó gồm 52 tuần lễ và 1 ngày.

52 tuần và 1 ngày nha bn

Ủng hộ nha

= 52 tuan 1 ngay

52 tuần 1 ngày

52 tuần 1 ngày

52 tuần và 1 ngày

Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Được cập nhật 12 tháng 5 lúc 11:47

Thực hiện phép chia ta có:

365 : 7 = 52 (dư 1 )

Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ngày

Đáp số: 52 tuần lễ và 1 ngày

một năm có 365 ngày mỗi tuần lễ có 7 ngày . hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Năm đó có số ngày là :

365 : 7 = 52 (dư 1 ngày)

Đ/s : 52 tuần dư 1 ngày

Thực hiện phép chia ta có:

365 : 7 = 52 (dư 1 )

Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ngày

ta có:365 : 7 = 52 (dư 1)

Vậy có 52 tuần và 1 ngày

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Năm 2021 có bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày