một điện trường đều cường độ 4000v/m có phương song song với cạnh huyền bc tính hiệu điện thế bc

Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC có chiều từ B đến?

Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC có chiều từ B đến C, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm BA:

A.  144V

B.  120V

C.  72V

D.  44V

Đáp án   A Gọi AH là đường cao kẻ từ A xuống BC  \(BH.BC=AB^2\)  \(BH=\dfrac{6^2}{\sqrt{6^2+8^2} }=3,6 \) cm.

Hiệu điện thế giữa BA \(U_{BA}=Ed_{BA}=4000.3,6.10^{-2}=144\) V. Chọn A.

Đàm Trung Nguyên
vì khi tính Bh thì ta mới có độ dài của cạnh Bh .mà độ dài chính là khoảng cách ,là d đó cậu.
nuyen thi thuy hang
Tại sao phải tính BH v ạ

Xem thêm  bình luận (2/4)          Viết bình luận