một điện trường đều cường độ 4000v/m có phương song song với cạnh huyền bc tính hiệu điện thế bc

Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC có chiều từ B đến?

Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC có chiều từ B đến C, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm BA:

A.  144V

B.  120V

C.  72V

D.  44V

Đáp án   A Gọi AH là đường cao kẻ từ A xuống BC  \(BH.BC=AB^2\)  \(BH=\dfrac{6^2}{\sqrt{6^2+8^2} }=3,6 \) cm.

Hiệu điện thế giữa BA \(U_{BA}=Ed_{BA}=4000.3,6.10^{-2}=144\) V. Chọn A.

một điện trường đều cường độ 4000v/m có phương song song với cạnh huyền bc tính hiệu điện thế bc
Đàm Trung Nguyên
vì khi tính Bh thì ta mới có độ dài của cạnh Bh .mà độ dài chính là khoảng cách ,là d đó cậu.
một điện trường đều cường độ 4000v/m có phương song song với cạnh huyền bc tính hiệu điện thế bc
nuyen thi thuy hang
Tại sao phải tính BH v ạ

Xem thêm  bình luận (2/4)          Viết bình luận