Lớp 11A có 35 học sinh trong đó có 20 bạn học tiếng Anh 14 bạn học tiếng Nhật

Trong một lớp học , mỗi học sinh đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp . Có 25 người học tiếng anh, 27 người hoc tiếng pháp , còn 18 người học cả 2 thứ tiếng. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Được cập nhật 24 tháng 6 lúc 16:22

\(A\)là tập hợp những học sinh nói tiếng Anh.

\(B\)là tập hợp những học sinh nói tiếng Pháp.

Số học sinh nói hai thứ tiếng là số phần tử của\(A\)giao\(B\).

Số học sinh của lớp học là số phần tử của\(A\)hợp\(B\).

Lớp học đó có số học sinh là:

\(25+27-18=34\)(học sinh)

Trong một lớp học mỗi học sinh đều học tiếng anh hoặc tiếng pháp . Có 25 người học tiếng anh , 27 người học tiếng pháp , còn 18 người học cả 2 thứ tiếng . Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh ?

Gọi tập hợp h/s học TA là A,tập hợp các học sinh học TiP là P

Số h/s học TA:25 - 18 = 7 (h/s)

Số h/s học TP:27 - 18 =9(h/s)

Số h/s của lớp đó là:7+9+18=34(h/s

đáp số = 34 (học sinh)

Trong một lớp học ,mỗi học sinh đều học tiếng anh hoặc tiếng pháp có 25 người học tiếng anh ,27 người học tiếng pháp ,còn 18 người học cả hai thứ tiếng .Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

tổng số những người học anh và những ng học pháp là

25+27=52

còn thêm 18 ng học 2 tiếng nữa nên tổng số hs là

52-18=34

Trong một lớp học, mỗi học sinh đều học tiếngAnh hoặc tiếng Pháp. Có 25 người học tiếng Anh, 2 người học tiếng Pháp, còn 18 người học cả 2 thứ tiếng. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Được cập nhật 30 tháng 6 2017 lúc 18:33

Số học sinh của lớp học đó là:

( 25 + 2 - 18 ) + 25 + 2 = 36( học sinh )

Đáp số : 36 học sinh

trong tương tự a bạn tick đúng nhres mình đang cần bạn ủng hộ

số HS lớp đó là :

( 25 + 2 - 8 ) + 25 + 2 = 36 ( HS )

vậy số HS lớp đó là 36 HS

1.Trong một lớp học, mỗi học sinh đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Có 25 người học tiếng Anh, 27 người học tiếng Pháp, còn 18 người học cả hai thứ tiếng. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh.

2.tìm 2 số tự nhiên biết rằng tổng của chúng =84,UCLN=6

3.Tìm số tự nhiên x, biết rằng tổng các chữ số của x bằng y, tổng các chữ số của y bằng z và x + y + z = 60.

4.Vận tốc dòng nước chảy là 20m/ phút, một người bơi ngược dòng trên khúc sông dài 420 m trong 7 phút. Hỏi người đó bơi xuôi dòng trên khúc sông đó hết bao nhiêu thời gian?

5.Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 4 giờ và ngược dòng từ B về A hết 6 giờ. Biết vận tốc của dòng nước 50 m/ phút. Tính:

a. Chiều dài quãng sông AB

b. Vận tốc ca nô khi nước yên lặng

Giúp mik với :))) nhanhhh nha

Trong một lớp học mỗi học sinh đềuhọc tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Có 25 người học tiếng Anh, 27 người học tiếng Pháp và 18 người học hai tiếng. Hỏilớp đó có bao nhiêu học sinh?

Được cập nhật 24 tháng 8 2017 lúc 19:54

Số học sinh chỉ học tiếng Anh là:

25 - 18 = 7 (học sinh)

Số học sinh chỉ học tiếng Pháp là:

27 - 18 = 9 (học sinh)

Số học của lớp đó là:

7 + 9 + 18 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học sinh

34 hs

Số học sinh của lớp học đó là :

(25+2 -18) +25 +2 = 36 ( học sinh )

Trong một lớp học,mỗi học sinh đều học Tiếng Anh và Tiếng Pháp.Có 25 người học Tiếng Anh,27 người học Tiếng Pháp,còn 18 người học hai thứ tiếng.Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Được cập nhật 2 tháng 10 2019 lúc 21:27

Gọi tập hợp h/s học TA là A,tập hợp các học sinh học TiP là P

Số h/s học TA:25 - 18 = 7 (h/s)

Số h/s học TP:27 - 18 =9(h/s)

Số h/s của lớp đó là:7+9+18=34(h/s

lớp học có 34 người đấy bạn^^

lớp có 34 hs nha bn

trong một lớp học, mỗi học sinh đều học tiếng anh hoặc tiếng pháp. Có 25 em học tiếng anh và 27 em học tiếng pháp, 18 em học cả hai thứ tiếng. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp đó

Được cập nhật 6 tháng 7 2017 lúc 11:48

lớp đó có số học sinh là

25 + 27 - 18 = 34 (em)

đ/s:....

k cho minh nha

chuc bạn học giỏi

Trong 1 lớp học , mỗi học sinh đều chọn học môn Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp . Có 25 bạn thích học tiếng anh , 27 bạn thích học tiếng pháp , 18 bạn thích học cả 2 thứ tiếng ( anh và pháp ) . Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh ?

Gọi tập hợp h/s học TA là A,tập hợp các học sinh học TiP là P

Số h/s học TA:

25 - 18 = 7 (h/s)

Số h/s học TP:

27 - 18 =9(h/s)

Số h/s của lớp đó là:

7+9+18=34(h/s)

Đ/s ..

Các bạn cố gắng làm nhanh nhé nhớ là trình bày rõ ràng ra bạn nào trả lời đầu tiên mình k cho

Gọi tập hợp h/s học TA là A,tập hợp các học sinh học TiP là P

Số h/s học TA:

25 - 18 = 7 (h/s)

Số h/s học TP:

27 - 18 =9(h/s)

Số h/s của lớp đó là:

7+9+18=34(h/s)

Đ/s ..

Trong 1 lớp học mỗi học sinh đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp có 25hs học tiếng Anh , 27hs học tiếng Pháp còn 18 người học cả hai tiếng hỏi lớp đó có bao nhiêu hs?

So học sinh học tiếng anh la

25-18=7(học sinh)

So học sinh học tiếng pháp la

27-18=9(học sinh)

Lớp do co tatca so học sinh la

7+9+18= 34 ( học sinh)

Đáp so 34 học sinh

Đ/s=34 học sinh

#Hok tốt!

Có tất cả 34 hs