Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tiếng Anh

ngũ hành Tiếng Anh là gì?

VIngũ hànhTừ điển Việt - Anh

[ngũ hành]
Five basic elements (metal & wood & water & fire & earth, according to Eastern philosophy)

Từ điển Việt - Việtngũ hành
- Năm chất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ coi là chất cơ bản cấu thành mọi vật theo triết học cũ phương Đông.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tiếng Anh