Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tiếng Anh

ngũ hành Tiếng Anh là gì?

VIngũ hànhTừ điển Việt - Anh

[ngũ hành]
Five basic elements (metal & wood & water & fire & earth, according to Eastern philosophy)

Từ điển Việt - Việtngũ hành
- Năm chất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ coi là chất cơ bản cấu thành mọi vật theo triết học cũ phương Đông.