Kiểm kê quỹ tiền mặt tiếng anh là gì năm 2024

Việc kiểm kê tiền mặt được quy định ra sao? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật? Tôi là Trúc Linh, nhân viên ngân hàng. Tôi đang làm một bài báo cáo về hoạt động kiểm kê tiền mặt trong Kho bạc Nhà nước và hiện tại tôi vẫn chưa tìm kiếm được cơ sở pháp lý. Vì vậy, tôi muốn hỏi pháp luật quy định như thế nào về hoạt động kiểm kê tiền mặt? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (truclinh***@gmail.com)

Vấn đề kiểm kê tiền mặt được quy định tại Quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống kho bạc nhà nước như sau:

 1. Hàng ngày, khi hết giờ giao dịch, Trưởng ban Quản lý kho, thành viên Ban Quản lý kho là kế toán trưởng phải thực hiện kiểm kê tồn quỹ tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý thực tế đến cuối ngày.
 1. Đối với bó, túi, gói còn nguyên niêm phong phải trực tiếp kiểm tra, xem xét việc đóng bó và niêm phong. Đối với thếp lẻ, tờ lẻ, miếng lẻ thì phải kiểm đếm từng tờ, miếng. Kiểm đếm xong, người kiểm đếm phải đóng bó, niêm phong đúng quy định. Nếu xét thấy cần thiết, có thể mở một số bó hoặc tất cả các bó để kiểm đếm lại theo từng; tờ, miếng.
 1. Đối chiếu số liệu thực tế đã kiểm kê với số dư trên sổ quỹ, sổ kế toán; nếu có chênh lệch giữa thực tế với sổ sách thì phải tìm nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định.
 1. Kiểm kê xong, trưởng ban Quản lý kho, thành viên Ban Quản lý kho là kế toán trưởng, thủ quỹ phải ký trên sổ quỹ, sổ kế toán và sổ kiểm quỹ.

đ) Trưởng ban Quản lý kho có thể huy động một số công chức giúp việc thực hiện kiểm kê.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc kiểm kê tiền mặt. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 33/2017/TT-BTC.

Kiểm kê quỹ tiền mặt tiếng anh là gì năm 2024

 1. Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút toán
 2. Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế
 3. Accrued expenses /iks’pens/: Chi phí phải trả
 4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán
 5. Assets /’æsets/: Tài sản
 6. Advances to employees: Tạm ứng
 7. Bookkeeper /’bukki:pə/: người lập báo cáo
 8. Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán
 9. Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây dựng cơ bản
 10. Cash /kæʃ/: Tiền mặt
 11. Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ
 12. Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi ngân hàng
 13. Cash in transit: Tiền đang chuyển
 14. Check and take over: nghiệm thu
 15. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng
 16. Construction in progress: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 17. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả
 18. Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 19. Deferred expenses: Chi phí chờ kết chuyển
 20. Deferred revenue: Người mua trả tiền trước
 21. Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 22. Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 24. Equity and funds: Vốn và quỹ
 25. Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm chi
 26. Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá
 27. Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Chi phí hoạt động tài chính
 28. Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập bất thường
 29. Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: Chi phí bất thường
 30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường
 31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng
 32. Financials /fai’nænʃəls/: Tài chính
 33. Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chính
 34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho
 35. Fixed assets: Tài sản cố định
 36. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 37. General and administrative expenses: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán
 39. Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng
 40. Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng
 41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính
 42. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 43. Instruments and tools: Công cụ, dụng cụ trong kho
 44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình
 45. Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho
 46. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ
 47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển
 48. Itemize /’aitemaiz/: mở tiểu khoản
 49. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính
 50. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 51. Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ phải trả
 52. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 53. Long-term borrowings: Vay dài hạn
 54. Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
 55. Long-term liabilities: Nợ dài hạn
 56. Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán dài hạn
 57. Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho
 58. Net revenue: Doanh thu thuần
 59. Net profit: Lợi nhuận thuần
 60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp
 61. Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 62. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp
 63. Operating profit: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 64. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác
 65. Other current assets: Tài sản lưu động khác
 66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác
 67. Other receivables: Các khoản phải thu khác
 68. Other payables: Nợ khác
 69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác
 70. Owners’ equity: Nguồn vốn chủ sở hữu
 71. Prepaid expenses: Chi phí trả trước
 72. Payables to employees: Phải trả công nhân viên
 73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế
 74. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 75. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 76. Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường
 77. Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản phải thu
 78. Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng
 80. Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ
 81. Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu
 82. Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản giảm trừ
 83. Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận chưa phân phối
 84. Sales expenses: Chi phí bán hàng
 85. Sales returns: Hàng bán bị trả lại
 86. Sales rebates: Giảm giá bán hàng
 87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn
 88. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn
 89. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 90. Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 91. Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn kinh doanh
 92. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa chờ xử lý
 94. Taxes and other payables to the State budget: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 95. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình
 96. Total assets: Tổng cộng tài sản
 97. Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn
 98. Trade creditors: Phải trả cho người bán
 99. Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹ
 100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

Học viện APT là tổ chức đào tạo và nghiên cứu chuyên nghiệp trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và Quản trị Doanh nghiệp.

Học viện APT thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ về định hướng nghề nghiệp từ những giám đốc điều hành, những nhà quản lý nhiều năm kinh nghiệm tại Big4 và những tập đoàn đa quốc gia.

Học viện APT đào tạo các khóa học về ICAEW CFAB, ICAEW ACA, Tiếng anh chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chình, Kiểm toán thực hành, Kiểm toán nội bộ, Hệ thống Kiểm soát nội bộ, Đọc hiểu và Phân tích Báo cáo tài chính…


Học viên Nghiên cứu và Đào tạo APT Địa chỉ: Số 9 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, TP HCM Điện thoại: (028) 225 335 78 Hotline: 0965 855 969 Website: www.apt.edu.vn