Kích thước sách giáo khoa lớp 1 mới

LỚP 1

Nơi Xuất Bản:Nxb Giáo duc
Tác Giả:Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Ngày xuất bản:2008
Số trang:
Kích thước:17x24 cm
Trọng lượng:1678(gr)
Hình thức bìa:Bìa Mềm

Danh mục sách lớp 1 (năm 2008-2009):


1. Tiếng Việt 1/1
2. Tiếng Việt 1/2
3. Toán 1
4. Tự nhiên xã hội 1
5. Tập viết 1/1
6. Tập viết 1/2
7. Tập bài hát 1
8. Vở BT Tiếng Việt 1/1
9. Vở BT Tiếng Việt 1/2

10. Vở BT Toán 1/1
11. Vở BT Toán 1/2
12. Vở BT Vẽ 1
13. Vở BT Tự nhiên xã hội 1
14. Vở TH Đạo đức 1

LỚP 2

Nơi Xuất Bản:Nxb Giáo duc
Tác Giả:Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Ngày xuất bản:2008
Số trang:
Kích thước:17x24 cm
Trọng lượng:1912(gr)
Hình thức bìa:Bìa Mềm

Danh mục sách lớp 2:


1. Tiếng Việt 2/1
2. Tiếng Việt 2/2
3. Toán 2
4. Tự nhiên xã hội 2
5. Tập viết 2/1
6. Tập viết 2/2
7. Tập bài hát 2
8. Vở BT Tiếng việt 2/1
9. Vở BT Tiếng việt 2/2

10. Vở BT Toán 2/1
11. Vở BT Toán 2/2
12. Vở Tập vẽ 2
13. Vở BT Tự nhiên xã hội 2
14. Vở BT Đạo đức 2


LỚP 3Nơi Xuất Bản:Nxb Giáo duc
Tác Giả:Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Ngày xuất bản:2008
Số trang:
Kích thước:17x24 cm
Trọng lượng:2123(gr)
Hình thức bìa:Bìa Mềm

Danh mục sách lớp 3:


1. Tiếng Việt 3/1
2. Tiếng Việt 3/2
3. Toán 3
4. Tự nhiên xã hội 3
5. Vở BT Tự nhiên xã hội
6. Vở BT Tiếng Việt 3/1
7. Vở BT Tiếng Việt 3/1
8. Vở BT Toán 3/1
9. Vở BT Toán 3/2
10. Vở BT vẽ
11. Vở BT Đạo đức 3
12. Tập viết 3/1
13. Tập viết 3/2
14. Tập bài hát 3

LỚP 4

Nơi Xuất Bản:Nxb Giáo duc
Tác Giả:
Ngày xuất bản:2009
Số trang:2074
Kích thước:17x24 Cm
Trọng lượng:4201(gr)
Hình thức bìa:bìa mềm

1. Tiếng Việt - tập 1

2. Tiếng Việt - tập 2

3. Toán

4. Khoa học

5. Lịch sử và Địa lý

6. Nhạc

7. Đạo đức

8. Kĩ thuật

9. Mỹ thuật

10. Vở BT đạo đức

11. Vở BT tiếng việt (Tập 1)

12. Vở BT tiếng việt (Tập 2)

13. Vở BT toán (Tập 1)

14. Vở BT toán (tập 2)

15. Thực hành kỹ thuật

16. Vỡ tập vẽ

17. Vở BT khoa học

18. Vở BT địa lý

19. Vở BT lịch sử

LỚP 5

Nơi Xuất Bản:Nxb Giáo duc
Tác Giả:Bộ Giáo DụVà Đào Tạoc
Ngày xuất bản:2008
Số trang:
Kích thước:17x24 cm
Trọng lượng:3012(gr)
Hình thức bìa:Bìa Mềm
  1. Âm nhạc 5;
  2. Đạo đức 5;
  3. Khoa học 5;
  4. Kỹ thuật 5;
  5. Mỹ thuật 5;
  6. Lịch sử và Địa lý 5;
  7. Tiếng việt 5/1;
  8. Tiếng việt 5/2;
  9. Toán 5.