i gotchu fam là gì - Nghĩa của từ i gotchu fam

i gotchu fam có nghĩa là

Khi bạn Giúp đỡ Fam của bạn

Thí dụ

Người 1: Tôi cần trợ giúp làm chèn Nhiệm vụ Tên ở đây
Người 2: Tôi gotchu fam