Hai điện tích q1 10 8 q2 10 8

Hai điện tích q1=-10^-8 C, q2=10^-8 C đặt tại Ava2 B trong không khí, AB=6cm. Xác định vectơ cường độ điện trường tại M nằm trên đường trung trực của AB cách AB 4cm.    (giúp em với ạ em cảm ơn rất nhìu)

Đáp án:


\(E={{36.10}^{3}}V/m\)

Giải thích các bước giải:
\({{q}_{1}}=-{{10}^{-8}}C;{{q}_{2}}={{10}^{-8}}C;AB=6cm;x=4cm;\)

Khoảng cách từ q1,q2 đến điểm M:

\(r=\sqrt{{{(\dfrac{AB}{2})}^{2}}+{{x}^{2}}}=\sqrt{{{3}^{2}}+{{4}^{2}}}=5cm\)

Cường độ điện trường do q1 và q2 tác dụng lên điểm M:
\({{E}_{1}}={{E}_{2}}=k.\dfrac{\left| {{q}_{1}} \right|}{{{r}^{2}}}={{9.10}^{9}}.\dfrac{{{10}^{-8}}}{0,{{05}^{2}}}={{36.10}^{3}}V/m\)

Theo quy tắc hình bình hành:
\(E=2{{E}_{1}}.cos(\dfrac{\alpha }{2})={{2.36.10}^{3}}.cos60={{36.10}^{3}}V/m\)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hai điện tích q1 10 8 q2 10 8