Giải vo bài tập toán lớp 5 lời giải hay năm 2024

Bài giải các bài tập trong Vở bài tập Toán lớp 5 được trình bày chi tiết bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán 5 Tập 1 & Tập 2 giúp học sinh so sánh lời giải từ đó biết cách làm và phương pháp giải bài tập Toán 5.

 • Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1
 • Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 3 Bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 4 Bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 5 Bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 6 Bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 7 Bài 5: Phân số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 8 Bài 6: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 9 Bài 7: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 10 Bài 8: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 11, 12 Bài 9: Hỗn số
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 12 Bài 10: Hỗn số (tiếp theo)
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 13,14 Bài 11: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 14,15 Bài 12: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 16 Bài 13: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 17,18 Bài 14: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 18,19, 20 Bài 15: Ôn tập về giải toán
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 21, 22 Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 22, 23 Bài 17: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 24 Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 25, 26 Bài 19: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 27, 28 Bài 20: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 28, 29 Bài 21: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 30 Bài 22: Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 31, 32 Bài 23: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 33 Bài 24: Đề ca mét vuông. Héc tô mét vuông
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 34 Bài 25: Mi li mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 35 Bài 26: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 36, 37 Bài 27: Héc ta
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 37, 38 Bài 28: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 38, 39, 40 Bài 29: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 40, 41 Bài 30: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 42, 43 Bài 31: Luyện tập chung
 • Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 44, 45 Bài 32: Khái niệm số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 45, 46 Bài 33: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 46, 47 Bài 34: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 47 Bài 35: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 48 Bài 36: Số thập phân bằng nhau
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 48, 49 Bài 37: So sánh hai số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 49 Bài 38: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 50 Bài 39: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 51 Bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 51, 52 Bài 41: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 52, 53 Bài 42: Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 54 Bài 43: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 55, 56 Bài 44: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 56, 57 Bài 45: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 58 Bài 46: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 59, 60 Bài 47: Tự kiểm tra
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 60, 61 Bài 48: Cộng hai số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 61, 62 Bài 49: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 62, 63 Bài 50: Tổng nhiều số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 63, 64 Bài 51: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 65 Bài 52: Trừ hai số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 66, 67 Bài 53: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 67, 68 Bài 54: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 69 Bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 70 Bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 70, 71 Bài 57: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 72 Bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 73 Bài 59: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 74, 75 Bài 60: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 75, 76 Bài 61: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 76, 77, 78 Bài 62: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 78, 79 Bài 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 79, 80 Bài 64: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 80, 81 Bài 65: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 82 Bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 83, 84 Bài 67: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 84 Bài 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 85 Bài 69: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 86 Bài 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 87 Bài 71: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 88 Bài 72: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 89 Bài 73: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 90, 91 Bài 74: Tỉ số phần trăm
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 91, 92 Bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 92, 93 Bài 76: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 94 Bài 77: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 95, 96 Bài 78: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 96, 97 Bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 98, 99 Bài 80: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 99, 100 Bài 81: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 101 Bài 82: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 102 Bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 102, 103 Bài 84: Sử dụng máy tinh bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
 • Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2
 • Chương 3: Hình học
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 104, 105 Bài 85: Hình tam giác
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 105, 106 Bài 86: Diện tích hình tam giác
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 106, 107, 108 Bài 87: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 108, 109, 110 Bài 88: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 111, 112 Bài 89: Tự kiểm tra
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 3, 4 Bài 90: Hình thang
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 5 Bài 91: Diện tích hình thang
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 6, 7 Bài 92: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 7, 8 Bài 93: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 10 Bài 94: Hình tròn. Đường tròn
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 11 Bài 95: Chu vi hình tròn
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 11, 12, 13 Bài 96: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 13, 14 Bài 97: Diện tích hình tròn
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 14 Bài 98: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 15, 16 Bài 99: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 16, 17 Bài 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 17, 18 Bài 101: Luyện tập về tính diện tích
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 18, 19 Bài 102: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 20, 21 Bài 103: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 22, 23 Bài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 23, 24 Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 24, 25, 26 Bài 106: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 26 Bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 27 Bài 108: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 28, 29 Bài 109: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 30, 31 Bài 110: Thể tích của một hình
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 31, 32 Bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 32, 33 Bài 112: Mét khối
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 33, 34 Bài 113: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 34, 35 Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 36, 37 Bài 115: Thể tích hình lập phương
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 37, 38 Bài 116: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 39, 40 Bài 117: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 41, 42 Bài 118: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 43, 44 Bài 119: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 45 Bài 120: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 46, 47, 48 Bài 121: Tự kiểm tra
 • Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 49, 50 Bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 50, 51 Bài 123: Cộng số đo thời gian
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 51, 52 Bài 124: Trừ số đo thời gian
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 53, 54 Bài 125: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 55 Bài 126: Nhân số đo thời gian với một số
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 56, 57 Bài 127: Chia số đo thời gian với một số
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 57, 58 Bài 128: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 59, 60 Bài 129: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 60, 61 Bài 130: Vận tốc
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 62, 63 Bài 131: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 63, 64 Bài 132: Quãng đường
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 65, 66 Bài 133: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 66, 67 Bài 134: Thời gian
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 67, 68 Bài 135: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 69, 70 Bài 136: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 71, 72 Bài 137: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 72, 73 Bài 138: Luyện tập chung
 • Chương 5: Ôn tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 74, 75 Bài 139: Ôn tập về số tự nhiên
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 75, 76 Bài 140: Ôn tập về phân số
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 77, 78 Bài 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo)
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 79, 80 Bài 142: Ôn tập về số thập phân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 80, 81 Bài 143: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 81, 82 Bài 144: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 83 Bài 145: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 84, 85 Bài 146: Ôn tập về đo diện tích
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 85, 86 Bài 147: Ôn tập về đo thể tích
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 86, 87 Bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 87, 88, 89 Bài 149: Ôn tập về đo thời gian
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 89, 90 Bài 150: Phép cộng
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 90, 91 Bài 151: Phép trừ
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 92, 93 Bài 152: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 93, 94 Bài 153: Phép nhân
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 95 Bài 154: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 96, 97 Bài 155: Phép chia
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 97, 98 Bài 156: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 98, 99 Bài 157: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 100 Bài 158: Ôn tập về các phép tính số đo thời gian
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 101, 102, 103 Bài 159: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 103, 104, 105 Bài 160: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 106, 107 Bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 107, 108 Bài 162: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 109, 110, 111 Bài 163: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 111, 112 Bài 164: Một số dạng bài toán đã học
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 113, 114 Bài 165: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 115 Bài 166: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 116, 117, 118 Bài 167: Luyện tập
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 119, 120, 121 Bài 168: Ôn tập về biểu đồ
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 122, 123 Bài 169: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 124, 125 Bài 170: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 126, 127 Bài 171: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 128, 129 Bài 172: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 130, 131 Bài 173: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 132, 133 Bài 174: Luyện tập chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 trang 134, 135, 136 Bài 175: Tự kiểm tra