Đường sức của điện trường đều không có đặc điểm nào sau dây

Đường sức của điện trường đều không có đặc điểm là

A. Các đường sức song song

B. Các đường sức cùng chiều

C. Các đường sức cách đều

D. Các đường sức là các đường cong

Chọn D