Chọn phát biểu sai cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường

16 câu trắc nghiệm: Cường độ điện trường chọn lọc, có đáp án

Trang trước Trang sau

Câu 1: Điện trường là:

Quảng cáo

A. môi trường không khí quanh điện tích.

B. môi trường chứa các điện tích.

C. môi trường bao quanh diện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

D. môi trường dẫn điện.

Hiển thị lời giải

Điện trường là môi trường bao quanh diện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. Chọn C.

Câu 2: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho:

A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.

B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.

C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.

D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.

Hiển thị lời giải

Thương

Chọn phát biểu sai cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường

đặc trưng cho điện trường tại điểm đang xét về mặt tác dụng lực được gọi là cường độ điện trường. Chọn C.

Câu 3: Vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều:

A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.

B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.

C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.

D. phụ thuộc nhiệt độ môi trường.

Hiển thị lời giải

Do

Chọn phát biểu sai cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường

nên nếu q > 0    E; F cùng chiều và q < 0    E; F ngược chiều.

Vì vậy điện tích thử dương thì vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích. Chọn A.

Câu 4: Cường độ điện trường là đại lượng

A. véctơ B. vô hướng, có giá trị dương.

C. vô hướng, có giá trị dương hoặc âm. D. vectơ, có chiều luôn hướng vào điện tích.

Hiển thị lời giải

Cường độ điện trường là đại lượng có hướng và độ lớn hay nó là đại lượng vecto. Chọn A.

Quảng cáo

Câu 5: Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:

A. V/m2 B. V.m C. V/m D. V.m2

Hiển thị lời giải

Ta có:

Chọn phát biểu sai cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường

có đơn vị là Niuton trên culông hoặc V/m. Chọn C.

Câu 6: Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động.

A. dọc theo chiều của đường sức điện trường. B. ngược chiều đường sức điện trường.

C. vuông góc với đường sức điện trường. D. theo một quỹ đạo bất kỳ.

Hiển thị lời giải

Cường độ điện trường tại một điểm cùng chiều với chiều đường sức điện.

Chọn phát biểu sai cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường

, do điện tích dương q > 0 nên lực điện kéo điện tích dọc theo chiều của đường sức điện. Chọn A.

Câu 7: Cho điện tích điểm q ( q > 0); điện trường tại điểm mà nó gây ra có chiều:

A. hướng về phía nó. B. hướng ra xa nó.

C. phụ thuộc độ lớn của nó. D. phụ thuộc nhiệt độ môi trường.

Hiển thị lời giải

Với q = -Q < 0 thì điện trường mà nó gây ra có chiều hướng về phía nó. Chọn A.

Quảng cáo

Câu 8: Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường:

A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần. C. không đổi. D. giảm 4 lần.

Hiển thị lời giải

Ta có cường độ điện

Chọn phát biểu sai cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường

không đổi với các điện tích thử khác nhau. Chọn C.

Câu 9: Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn đến điểm đang xét tăng 2 lần thì cường độ điện trường:

A. giảm 2 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. tăng 4 lần.

Hiển thị lời giải

Ta có:

Chọn phát biểu sai cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường

nên khi r tăng 2 lần thì E giảm 4 lần. Chọn C.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường?

A. Xung quanh điện tích có điện trường, điện trường truyền tương tác điện

B. Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện tích đặt trong nó

C. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra

D. Điện trường đều là điện trường có các đường sức song song nhưng không cách đều nhau.

Hiển thị lời giải

Điện trường đều là điện trường có các đường sức song song, cùng hướng bằng và cách đều nhau. Chọn D.

Câu 11: Quả cầu nhỏ mang điện tích 10-9C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 3cm là

A. 105 V/m B.104 V/m C. 5.103 V/m D. 3.104 V/m

Hiển thị lời giải

Ta có:

Chọn phát biểu sai cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường

. Chọn B.

Câu 12: Độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc:

A. độ lớn điện tích thử. B. độ lớn điện tích đó.

C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó. D. hằng số điện môi của môi trường.

Hiển thị lời giải

Độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc độ lớn điện tích thử.

Ta có:

Chọn phát biểu sai cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường

. Chọn A.

Câu 13: Một điện tích điểm q đặt trong một môi trường đồng tính, vô hạn có hằng số điện môi bằng 2,5. Tại điểm M cách q một đoạn 0,4m vectơ cường độ điện trường có độ lớn bằng 9.105V/m và hướng về phía điện tích q. Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về dấu và độ lớn của điện tích q?

A. q = 4 μC B. q = 4 μC C. q = 0,4 μC D. q = 0,4 μC

Hiển thị lời giải

Do vectơ cường độ điện trường hướng về phía điện tích q nên q < 0.

Mặt khác

Chọn phát biểu sai cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường

. Chọn D.

Câu 14: Đường sức điện cho biết:

A. độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.

B. độ lớn của điện tích nguồn sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy.

C. độ lớn của điện tích thử cần đặt trên đường sức ấy.

D. hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặt trên đường sức ấy.

Hiển thị lời giải

Đường sực điện cho biết hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặt trên đường sức ấy.

Chọn D.

Câu 15: Trong các nhận xét sau, nhận xét nào không đúng với đặc điểm của đường sức điện?

A. Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau.

B. Các đường sức của điện trường tĩnh là đường không khép kín.

C. Hướng của đường sức điện tại mỗi điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.

D. Các đường sức là các đường có hướng.

Hiển thị lời giải

Tại mỗi điểm trong điện trường, ta chỉ có thể vẽ được một đường sức điện đi qua và chỉ một mà thôi. Do đó đường sực điện không cắt nhau suy ra A sai. Chọn A.

Câu 16: Khái niệm nào dưới đây cho biết độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm?

A. Đường sức điện. B. Điện trường. C. Cường độ điện trường. D. Điện tích.

Hiển thị lời giải

Độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm phụ thuộc vào cường độ điện trường tại điểm đó.

Chọn C.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau