Cách vẽ hình tam giác trong logo lớp 5

Hay nhất

Lệnh vẽ hình tam giác: Repeat 3 [FD100RT 120]

Lệnh vẽ hình vuông: Repeat 4 [FD100RT 90]

Lệnh vẽ bông tuyết 8 cánh:

Cách 1: Sử dụng một lệnh

Repeat 8 [FD100 Repeat 8 [FD25BK25RT 360/8] BK100RT 360/8]

Cách 2: Sử dụng THỦ TỤC CON (Sửdụng nút Edall ở hộp lệnh để gõ phần thủ tục dưới đây)

to canhtuyet

Repeat 8 [FD25BK25RT 360/8]

end

to bonghoatuyet

CS PD ST

Repeat 8 [FD100canhtuyetBK100RT 360/8]

HT

end.

Video liên quan