Báo cáo công tác thi hành pháp luật và công tác pháp chế

Theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính 21/01/2022

Ngày 10/12/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo số 117/BC-BTNMT về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021 gửi Bộ Tư pháp.

Chi tiết Báo cáo số 117/BC-BTNMT tại đây./.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Báo cáo công tác thi hành pháp luật và công tác pháp chế