Bài 1, 2, 3 trang 80 sgk toán 4

Khi thực hiện phép chia số tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính

a) 420 : 60 b) 85000 : 500

4500 : 500 92000 : 400

Phương pháp giải:

Khi thực hiện phép chia số tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

Lời giải chi tiết:

a) 420 : 60 = 42 : 6 = 7

4500 : 500 = 45 : 5 = 9

b) 85000 : 500 = 850 : 5 = 170

92000 : 400 = 920 : 4 = 230

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tìm \(x\):

\(a) \;x \times 40 = 25600\); \(b)\; x \times 90 = 37800\).

Phương pháp giải:

\(x\) ở vị trí thừa số chưa biết nên để tìm \(x\) ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

a)\(x \times 40 = 25600\)

\(x = 25600 : 40\)

\(x = 640\)

b)\( x \times 90 = 37800\)

\(x = 37800 : 90\)

\(x= 420\)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi :

a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó ?

b) Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó ?

Phương pháp giải:

Để tìm số toa xe ta lấy tổng số tấn hàng chia cho số tấn hàng mỗi toa xe chở được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 180 tấn hàng

a) Mỗi toa chở 20 tấn: .... toa?

b) Mỗi toa chở 30 tấn: ... toa?

Bài giải

a) Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 20 = 9 (toa)

b) Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 30 = 6 (toa)

Đáp số: a) 9 toa xe ;

b) 6 toa xe.