45m2 6cm2 bằng bao nhiêu cm2

Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ........... cm2 là:

A. 456

B. 4506

C. 456 000

D. 450 006

Đáp án D

1m²=10 000 cm²

10 m²=100000 cm²

4 m²= 40 000cm²

45 m²= 45 000

45 m² 6 cm²=450006

Đáp án D là đúng

Chúc bạn làm đúng

D

đáp án d

đáp án D

Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m26cm2= ........... cm2là:

A. 456

B. 4506

C. 456 000

D. 450 006