2 mét vuông 5 dm vuông bằng bao nhiêu mét vuông

2m vuông 2 dm vuông + 49dm vuông 5m vuông=

Được cập nhật 24 tháng 4 lúc 17:57

đề bài sai nha

viết số thích hợp vào chỗ chấm 1)72dm vuông=m vuông 48dm vuông=m vuông 2)45 cm vuông=dm vuông 75cm vuông=dm vuông 3)15dm vuông18cm vuông=dm vuông 28dmvuông45cm vuông=dm vuông 4)4cm vuông7mm vuông=dm vuông 9cm vuông 8mm vuông=dm vuông 5)7 m vuông=dam vuông 5m vuôn=dam vuông 6)4dam vuông=hm vuông 6dam vuông=hm vuông

Được cập nhật 17 tháng 1 lúc 20:06

1) 0,72m vuông; 0,48m vuông

2) 0,45dm vuông; 0,75dm vuông

3) 15,18dm vuông; 28,45dmvuông

1]72 dm2=0,72 m2

48 dm2=0'48 m2

2]45 cm2=0,45 dm2

75 cm2=0,0075 m2

3]15 dm2 18 cm2=15,18 dm2

28 dm2 45 cm2=28,45 dm2

4]4cm2 7mm2=0,047 dm2

Có gì mình làm sau:]]

1)0,72 m2

0,48m2

2)0,45dm2

0,75dm2

3)15,18dm2

28,45dm2

4)0,0407m2

0,0908m2

5)0,07dam2

0,05dam2

6)0,04hm2

0,06hm2

CHÚC BẠN HỌC TỐT ! :D

tính diện tích tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

a,2/5dm và 1/3 dm

b,1/2m và 3/5m

Được cập nhật 26 tháng 3 2020 lúc 15:58

5m vuông 7cm vuông=?m vuông

8,5cm vuông=?m vuông

4/5m vuông=?dm vuông

Được cập nhật 28 tháng 2 lúc 10:54

5m vuông 7cm vuông= 5,007 m vuông

8,5cm vuông=0,0085m vuông

4/5m vuông= 80dm vuông

125m =....dm 27cm=....mm 7600m=....dam 3000m=....hm 17 yến 1kg =.........yến 400kg=......tạ 5kg 4g=.....kg 12m 42cm=......cm 4kg 247g=......g 4kg 20g=......g 41 tấn=......kg 12m=......hm 600m=......hm 9m=.....dam 93m=.....hm 3kg 7g=......yến 7kg 8dag=.....g 3264g=.....kg......g 1845kg=......tấn.......kg 9575g  =......kg......g 15 tạ 4 yến=......kg 3hg 4dag=.......g 5 tạ 4 yến=.......kg 462 dam=.......m.......dam 4650m vuông=......hm vuông.......dm vuông 24m vuông=.....dm vuông 1m vuông 24 m vuông=.....cm vuông 1372cm=.....m......cm 4037m=........km......m 7kg=.....m 3000kg=.....tạ 7hm vuông=....2m vuông 27dam vuông=......m vuông 4km vuông=......dam vuông 8m vuông= dag vuông 123 m vuông=......hm vuông 2 dam vuông 12m vuông=.....dam vuông 5m vuông 24 dag vuông =......hm vuông 7 dag vuông 26mvuông =.....dag vuông 9hm vuông 45 dag vuông =.....hm vuông

Được cập nhật 6 tháng 11 2020 lúc 5:35

Cái gì thế này???

125m = 1250dm

27cm = 270mm

7600m = 760dam

3000m = 30hm

17 yến 1kg = 17,1 yến

400kg = 4 tạ

5kg 4g = 5,004kg

12m 42cm = 1242cm

4kg 247g = 4247g

4kg 20g = 4020g

41 tấn = 41000kg

12m = 0,12hm

600m = 6hm

9m = 0,9dam

93m = 0,93hm

3kg 7g = 0,3007 yến

7kg 8dag = 7080g

3264g = 3kg 264g

1845kg = 1 tấn 845kg

9575g = 9kg 575g

15 tạ 4 yến = 1540kg

3hg 4dag = 340g

5 tạ 4 yến = 540kg

462 dam = .......m .......dam => 462dam = 4620m

4650m2 = .......hm2 .......dm2 => 4650m2 = 465000dm2

24m2 = 2400dm2

1m2 24m2 = 250000cm2

1372cm = 13m 72cm

4037m = 4km 37m

7kg = .....m => 7kg = 7000g

3000kg = 30 tạ

7hm2 = ....2m2 => 7hm2 = 70000m2

27dam2 = 2700m2

4km2 = 40000dam2

8m2 = dag2 => 8m2 = 0,08dam2

123m2 = 0,0123hm2

2dam2 12m2 = 2,12dam2

5m2 24dag2 = ......hm2 => 24dam2 5m2 = 0,2405hm2

7dag2 26m2 = .....dag2 => 7dam2 26m2 = 7,26dam2

9hm2 45dag2 = .....hm2 => 9hm2 45dam2 = 9,45hm2

32m vuông 49dm vuông =     cm vuông

Được cập nhật 21 tháng 3 2017 lúc 12:02

32m vuông 49dm vuông = 324900cm vuông

32m249dm2= 324900cm2

cho mình hỏi 1 chút:5m vuông 7cm vuông=?m vuông

8,5cm vuông=?m vuông

4/5m vuông =?dm vuông

5m27cm2= 5,0007 m2

8,5 cm2= 0,00085 m2

4/5m2= 80 dm2

Có gì sai mong bạn thông cảm cho!

5m vuông=?dm vuông

Được cập nhật 28 tháng 2 lúc 21:29

=500 dm vuông

bài 1: viết phân sốthích hợp:

125cm vuông=.......m vuông

82mm vuông=.........cm vuông

7cm vuông=..........dm vuông

50dm vuông=..........m vuông

5000m vuông=.......hm vuông

10000m vuông=........km vuông

bài 2:

40dam vuông 5m vuông=.......dam vuông

13hm vuông 5m vuông=........hm vuông

mẫu:572m vuông=52/1000hm vuông

chỉ được viết phân số

1,25 m vuông

0,82 cm vuông

B1:

\(125cm^2=0,125m^2\)

\(82mm^2=0,82cm^2\)

\(7cm^2=0,07dm^2\)

\(50dm^2=0,5m^2\)

\(5000m^2=0,5hm^2\)

\(10000m^2=0,01km^2\)

B2:

\(40dam^25m^2=40,05dam^2\)

\(13hm^25m^2=13,0005hm^2\)

ghi số thập phân chắc cũng đc mà nhỉ

5cm vuông 7mm vuông = ........mm vuông

2m vuông 5dm vuông = ...........dm vuông

Được cập nhật 2 tháng 11 2017 lúc 9:03

5 cm2 7 mm2

= 507 mm2

2 m2 5 dm2

= 205 dm2

nha bn

507 mm2

205 dm2

nha bn

k mk nha bn

aj k mk mk sẽ k laj nha

\(5cm^27mm^2=507mm^2\)

\(2m^25dm^2=205dm^2\)

chuc bn hoc gioi!

~~~~~~~~