Viết đoạn văn ngắn về giữ gìn vệ sinh trường lớp

Viết một đoạn văn (6-8 câu) kể về hoạt động giữ gìn vệ sinh trường lớp trong đó có sử dụng 1 phép liệt kê và 1 câu rút gọn