Các bài toán dạng hiệu tỉ lớp 4 năm 2024

Bước 1: Vẽ sơ đồ bài toán. Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau.

1. Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Ví dụ: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.

Cách thứ nhất:

Số bé là:

(70 - 10) : 2 = 30

Số lớn là:

30 + 10 = 40

Đáp số: Số lớn: 40

Số bé: 30

Cách thứ hai:

Số lớn là:

(70 + 10) : 2 = 40

Số bé là:

40 - 10 = 30

Đáp số: Số lớn: 40

Số bé: 30

2. Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bước 1: Vẽ sơ đồ bài toán

Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau.

Bước 3. Tìm số lớn và số bé:

Số lớn = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) x số phần của số lớn

Số bé = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) x số phần của số bé

Ví dụ:

Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng \(\dfrac{2}{3}\) số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?

Bài giải

Ta có sơ đồ :

Các bài toán dạng hiệu tỉ lớp 4 năm 2024

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là :

25 : 5 × 2 = 10 (quyển)

Số vở của Khôi là :

25 – 10 = 15 (quyển)

Đáp số: Minh : 10 quyển vở ;

Khôi : 15 quyển vở.

3. Bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bước 1: Vẽ sơ đồ bài toán

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Bước 3. Tìm số lớn và số bé:

Số lớn = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số lớn

Số bé = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số bé

Ví dụ:

Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết rằng chiều dài bằng \(\dfrac{7}{4}\) chiều rộng.

Bài giải

Ta có sơ đồ :

Các bài toán dạng hiệu tỉ lớp 4 năm 2024

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 4 = 3 (phần)

Chiều dài hình chữ nhật là :

12 : 3 × 7 = 28 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

28 – 12 = 16 (m)

Đáp số: Chiều dài : 28m ;

Chiều rộng : 16m

Tải về

Bài tập Tổng - hiệu, tổng - tỉ, hiệu - tỉ - Ôn hè Toán lớp 4

Một hình chữ nhật có chu vi 156 dm, chiều dài hơn chiều rộng 8 dm. Hai xe chở được tất cả 3346 kg gạo. Xe thứ nhất chở được số gạo bằng 3/4 xe thứ hai

Các bài toán dạng hiệu tỉ lớp 4 năm 2024

MỘT SỐ BÀI TOÁN LỚP 4 : DẠNG HIỆU – TỈ

1/-Dạng toán hiệu – tỉ cơ bản :

Bài tập 1 : Tuổi Mẹ hơn tuổi An là 20 tuổi. tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi An. Hỏi

mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Giải

Theo đề bài ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 7 – 2 \= 5 (phần)

Số tuổi của An là : (20 : 5) x 2 \= 8 (tuổi)

Số tuổi của mẹ An là : 8 + 20 \= 28 (tuổi)

Đáp số : An: 8 tuổi; Mẹ: 28 tuổi.

2/ -Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ :

Bài tập 2 : Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. nếu tăng chiều rộng

20m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật ?

Giải

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Theo đề bài, hiệu chiều dài và chiều rộng là 20m

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 3 – 2 \= 1 (phần)

- Chiều dài của hình chữ nhật là: 20 x 3 \= 60 (m)

- Chiều rộng của hình chữ nhật là : 20 x 2 \= 40 (m)

- Diện tích của hình chữ nhật là: 60 x 40 \= 2 400 (m2)

Đáp số : 2 400 m2