Đầm phá cồn cát là dạng địa hình ven biển phổ biển ở

Đầm phá, cồn cát là dạng địa hình ven biển phổ biến ở

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. miền Trung.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long

B

B