Cường độ điện trường và cảm ứng từ vuông pha

Tại một điểm trong không gian có sóng điện từ truyền qua thì tại đó

A. cảm ứng từ và cường độ điện trường dao động trong hai mặt phẳng song song với nhau

B. vecto cảm ứng từ và vecto cường độ điện trường luôn cùng hướng với vecto vận tốc.

C. vecto cảm ứng từ và vecto cường độ điện trường luôn ngược hướng và có độ lớn bằng nhau

D. cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn luôn dao động cùng pha với nhau.

Đáp án D

Tại một điểm trong không gian có sóng điện từ truyền qua thì tại đó cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn luôn dao động cùng pha với nhau

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cường độ điện trường và cảm ứng từ vuông pha