Chọn câu sai khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 sáng môi trường có chiết suất n2

Chọn câu sai. Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 v?

Chọn câu sai. Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 với n2 < n1 thì

A.  có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới.

B.  tỉ số giữa sini và sinr là không đổi khi cho góc tới thay đổi.

C.  góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

D.  góc khúc xạ thay đổi từ 0 tới 900 khi góc tới i biến thiên.

Đáp án   A

Nguyễn kim dung LV 0, SP 0
câu b thì sao ạ ???????????
Hoàng Trọng Lân LV 8, SP 100
C cx có thể sai được. vì khi có pxtp thì k có góc khúc xạ. Mà k có tia khúc xạ thì làm gì có chuyện góc khúc xạ lớn hơn góc tới