Chủ đề: M��y

Có 8 bài viết

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 2 - bài 1 - chương 4 - đại số 9
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 2 - bài 1 - chương 4 - đại số 9

Vậy \(0 \le x \le 2 \Rightarrow f\left( 0 \right) \le f\left( x \right) \le f\left( 2 \right)\)\(\; \Rightarrow 0 \le {x^2} \le 4.\) Lựa chọn câu để ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 3 - bài 3 - chương 2 - đại số 9
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 3 - bài 3 - chương 2 - đại số 9

Thay \(x=-2;y=1\) vào phương trình đường thẳngd : \(y = mx + 2m + 1\) ta được:\( 1 = m.\left( { - 2} \right) + 2m + 1\) \(\Leftrightarrow 1 = - 2m + 2m + 1\) \(\Leftrightarrow ...

Đề bài - câu 3 trang 118 sgk sinh học 12 nâng cao
Đề bài - câu 3 trang 118 sgk sinh học 12 nâng cao

Kết hôn trong vòng 3 đời có nghĩa là "hôn phối cận huyết" sẽ làm tăng thể đồng hợp tử lặn, các gen đột biến lặn có cơ hội tổ hợp thành thể đột ...

Video hướng dẫn giải - bài 62 trang 64 sgk toán 9 tập 2
Video hướng dẫn giải - bài 62 trang 64 sgk toán 9 tập 2

\(\begin{array}{l}x_1^2 + x_2^2=x_1^2 + x_2^2+2x_1x_2-2x_1x_2 \\= {\left( {{x_1} + {x_2}} \right)^2} - 2{x_1}{x_2}\\= {\left[ {\dfrac{{ - 2\left( {m - 1} \right)}}{7}} \right]^2} - 2.\dfrac{{ - ...

Đề bài - bài 43 trang 72 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 43 trang 72 sgk toán 7 tập 1

Trong hình 27: Đoạn thẳng \(OA\) là đồ thị biểu diễn chuyển động của người đi bộ và đoạn thẳng \(OB\) là đồ thị biểu diễn chuyển động của người ...

Đề bài - bài 9 trang 39 sgk toán 9 tập 2
Đề bài - bài 9 trang 39 sgk toán 9 tập 2

\(\begin{array}{l}\Leftrightarrow{x^2} - 3x + 6x - 18 = 0\\ \Leftrightarrow x\left( {x - 3} \right) + 6\left( {x - 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x + 6} \right)\left( {x - 3} \right) = 0\\ ...

Đề bài - bài 27 trang 58 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - bài 27 trang 58 sgk toán 9 tập 1

Xác định tọa độ hai điểm \(A\) và \(B\) sau đó kẻ đường thẳng đi qua hai điểm đó ta được đồ thị hàm số\(y=ax+b \, \, (a\neq 0).\) Đề bài ...

lowercase m là gì - Nghĩa của từ lowercase m
lowercase m là gì - Nghĩa của từ lowercase m

lowercase m có nghĩa là Khi bạn gái của bạn sẽ không để bạn nhấn Raw mặc dù bạn nâng. ví dụ - "Tôi không quan tâm bạn nâng John, bạn không thể đi con ...