Chủ đề: �����p

Có 1 bài viết

Đề bài - bài 1 trang 82 sgk địa lí 6
Đề bài - bài 1 trang 82 sgk địa lí 6

- Nước và độ ẩm không khí : Những nơi có điều kiện nhiệt, ẩm và nước thuận lợi như các vùng xích đạo, nhiệt đới ẩm, cận nhiệt ẩm, ôn đới ẩm ...