Số thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại năm 2024

As you were browsing something about your browser made us think you were a bot. There are a few reasons this might happen:

 • You're a power user moving through this website with super-human speed.
 • You've disabled cookies in your web browser.
 • A third-party browser plugin, such as Ghostery or NoScript, is preventing JavaScript from running. Additional information is available in this support article.

To regain access, please make sure that cookies and JavaScript are enabled before reloading the page.

 • Mẫu giáo
 • Lớp 1
 • Lớp 2
 • Lớp 3
 • Lớp 4
 • Lớp 5
 • Lớp 6
 • Lớp 7
 • Lớp 8
 • Lớp 9
 • Lớp 10
 • Lớp 11
 • Lớp 12
 • ĐH - CĐ

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

 • Tất cả
 • Câu hỏi hay
 • Chưa trả lời
 • Câu hỏi vip

Số thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại năm 2024

2). Cho kim loại Zn vào dung dịch NaOH.

(7). Đốt thanh sắt ngoài không khí.

(8). Để một cái nồi bằng gang ngoài không khí ẩm.

ĐÁP ÁN A

Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên

Số thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại năm 2024

Các trường hợp thỏa mãn: 2 – 7 - 8

ĐÁP ÁN A

Số thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại năm 2024

Các thí nghiệm thỏa mãn: 1 – 4 – 5 - 10

ĐÁP ÁN D

Số thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại năm 2024

(1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.

 1. Đốt bột Fe trong khí oxi.

(5) Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 đặc.

 1. Để mẩu Na ngoài không khí.

ĐÁP ÁN D

Số thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại năm 2024

Các trường hợp thỏa mãn 1-4-5-7

ĐÁP ÁN D

Số thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại năm 2024

(1). Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.

(4). Đốt bột Fe trong khí oxi.

(5). Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 loãng.

(7). Nung nóng hỗn hợp Fe và KNO3

ĐÁP ÁN D

Số thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại năm 2024

(3) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ.

(4) Thổi luồng khí CO qua ống sứ chứa CuO nung nóng.

 1. Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch AgNO3.

(7) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

(8) Nhiệt phân Ag2S ngoài không khí.

(9) Cho khí NH3 qua CuO nung nóng.

ĐÁP ÁN C

Số thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại năm 2024

Đáp án C

Các trường hợp thỏa mãn: 3 – 4 – 6 – 7 – 8 - 9

Số thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại năm 2024

Đáp án B

Số thí nghiệm thỏa mãn: 1- 3 – 4 - 6 - 7

Số thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại năm 2024

(1) Cho kim loại Mg tới dư vào dung dịch FeCl3.

(3) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

(4) Nhiệt phân AgNO3

(6) Nung nóng Ag2S ngoài không khí.

(7) Cho luồng H2 qua ZnO nung nóng.

Đáp án B

Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên

 • Tuần
 • Tháng
 • Năm