krusty burger là gì - Nghĩa của từ krusty burger

krusty burger có nghĩa là

Khi người quan trọng khác của bạn đã quyết định ngừng ngủ với bạn nhưng vẫn đi ngủ chỉ mặc một chiếc thongáo phông.Bạn giật mình cho đến khi bạn đến giữa mông của cô ấy.Do đó tạo ra một chiếc bánh burger Krusty vào buổi sáng khi cô phải đi tiểu.

Thí dụ

Cô ấy: "Tôi không có tâm trạng"
Bạn ổn không"
2 giờ sau
Squeege
6 giờ sau khi cô ấy thức dậy
Cruuuuuuuuuuuussssssssssssstttt !!!

Bạn: "anh ấy Krusty Burger Yum