Xét một tam giác ABC đặt trong điện trường đều E cùng hướng với BC

  • Câu hỏi:

Xét một tam giác ABC đặt trong điện trường đều\(\vec E\) cùng hướng với\(\vec {BC}\)và E = 2500V/m. Biết chiều dài các cạnh AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 3cm. Hiệu điện thế giữa C và A bằng YOMEDIA

  • A. 75 V
  • B. 75 V
  • C. 7,5.104V
  • D. 7,5.10 4V

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: A

Ta có:

\(\begin{array}{l} {U_{CA}} =  - AC.E.\cos \alpha  =  - AC.E.\frac{{BC}}{{CA}}\\ =  - 0,05.2500.\frac{{0,03}}{{0,05}} =  - 75V \end{array}\) Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE