Xác định vecto cường độ điện trường tại điểm M trong không khí cách điện tích điểm q

Xác định cường độ điện trường tại điểm M trong không khí cách điện tích điểm q = 2.10-8 C một khoảng 3 cm.


Câu 6292 Vận dụng

Xác định cường độ điện trường tại điểm M trong không khí cách điện tích điểm q = 2.10-8 C một khoảng 3 cm.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng công thức xác định cường độ điện trường:

\(E = k\frac{{\left| Q \right|}}{{\varepsilon .{r^2}}}\)

...