Voting preference shares là gì

Điều 116. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết

Article 116. Voting preference shares and rights of holders thereof

1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

1. Voting preference shares are the shares with more votes than ordinary shares; the number of votes of a voting preference share shall be prescribed by the companys charter.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

2. Holders of voting preference shares has the rights to:

a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;

a) Vote on the issues within the competence of the General Meeting of Shareholders with the number of votes prescribed in Clause 1 of this Article;

b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

b) Exercise other rights of ordinary shareholders, except for the case in Clause 3 of this Article.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

3. Holders of voting preference shares must not transfer such shares to other persons.