2 phút đọc

Viết thuật toán đếm xem trong dãy có bao nhiêu số nguyên chia hết cho 5

Viết thuật toán để giải bài toán Cho dãy số A gồm N số nguyên a1 a2 a3 ...aN đếm xem trong dãy có bao nhiêu số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5
Viết thuật toán đếm xem trong dãy có bao nhiêu số nguyên chia hết cho 5

Viết thuật toán để giải bài toán Cho dãy số A gồm N số nguyên a1 a2 a3 ...aN đếm xem trong dãy có bao nhiêu số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5

Cho dãy số a1.....an

Đếm xem trong dãy có bao nhiêu số vừa chia hết cho 5 vừa lớn hơn 41

Cho N và dãy số nguyên dương a1,a2,,an. Hãy lập chương trình : a/ Nhập và in dãy số nguyên dương a1,a2,,an ra màn hình. b/ Đếm xem trong dãy số đó có bao nhiêu số >10 c/ Đếm xem trong dãy có bao nhiêu số chẵn , bao nhiêu số lẻ d/ Tính tổng các số ở vị trí chẵn có giá trị lẻ và tích các số ở vị trí lẻ có giá trị chẵn của dãy e/ In ra màn hình các số lẻ f/ In ra màn hình các số chẵn và lớn hơn 10                        Cho N và day a1, a2... aN viết thuật toán tính tổng các cô chẵn trong dãy và đếm xem có bao nhiêu số chẵn trong dãy

cho dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 3 trong dãy số trên b Em hãy tính tổng các số chia hết cho 3 mà em vừa tìm được ở câu aC Hãy viết dãy số ban đầu thành 2 lớp, lớp số lẻ vào lớp số chẵn hỏi lớp nàcó tổnglớn hơn và lớn hơn bao nhiêu đơn vị

Cho bài toán sau nhập vào một dãy số nguyên gồm N phần tử từ a1,.....an, đếm xem trong dãy đó bao nhiêu số nguyên dương. A. Hãy xác định input output của bài toán. B. Thuật toán để giải bài toán trên như sau b1 nhập n và dãy a1 đến an b2 Dem0 thì Dem

Giúp mình với ạ

Nhập vào dãy số nguyên có n phần tử (n<=52). Nhập vào một số nguyên k, đếm xem trong dãy có bao nhiêu số chia hết cho k. Kiểm tra lượng số chia hết cho k là chẵn hay lẻ

MÌNH CẦN GẤP Ạ, MAI THI RỒI :(( 1. Viết chương trình tính tổng và tích các số chia hết cho 3 trong dãy số N. 2. Viết chương trình đếm xem trong dãy số N có bao nhiêu số chẵn và tính tổng các số chẵn đó. 3. Viết chương trình đếm có bao nhiêu số chẵn hoặc lẻ trong dãy số N rồi tính tổng và tích của các số chẵn và lẽ đó. Mong mọi người giúp mình :((

hãy xác định bài toán và viết thuật toán để đếm xem trong dãy A các số a1; a2; ...an có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ

1, Cho dãy A gồm N số nguyên a1,a2...aN. Hãy cho biết trong dãy có bao nhiêu số chẵn?

2, Cho N và dãy a1,a2...aN là dãy các số nguyên. Hãy cho biết trong dãy có bao nhiêu số âm

Video liên quan