vì sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiều

Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiễu?

Câu 3: Trang 161 - sgk Sinh học 8

Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiễu?       Bài làm:

  • Khi đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiễu sẽ không giữ khoảng cách để đọc sách, sự điều tiết mắt không ổn định

=> Làm thể thủy tinh luôn luôn phồng, dần sẽ mất khả năng dãn

=> mắc tật cận thị