Vì sao cây cần tình yêu thương của con người

Vì sao cây lại cần sự yêu thương quý báu của con người????

Vì cây mang lại ô-xi cho con người và hút khí các-bô-níc.