Vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm trong điện trường luôn

Véctơ cường độ điện trường tại một điểm trong điện trường luôn

Véctơ cường độ điện trường

1.png

tại một điểm trong điện trường luôn

A.  cùng hướng với lực

2.png

tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó.

B.  ngược hướng với lực

2.png

tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó.

C.  cùng phương hướng với lực

2.png

tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó.

D.  vuông góc với lực

2.png

tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó.

Đáp án   C