Unit 9 lớp 11 sách mới Grammar

Unit 9 lớp 11: Language

Unit 9 lớp 11: Language

Unit 9: Cities of the future - Language - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên Tôi)

Vocabulary

1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings. (Viết từ / cụm từ cho trong khung bên cạnh nghĩa của chúng.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. inhabitant2. infrastructure3. renewable4. urban
5. liveable6. sustainable7. overcrowded8. quality of life

2. Complete the sentences with the right form of the words or phrases in 1. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng của từ / cụm từ ở bài tập 1.)

Bài nghe:

1. urban2. liveable3. infrastructure4. overcrowded
5. inhabitants6. renewable7. quality of life8. sustainable

Pronunciation

Quảng cáo

1. Listen and decide whether the question tags in Bs responses have a rising or falling intonation. Mark ? (rising intonation) or (falling intonation) after the question tags.Nghe và nói xem những câu hỏi đuôi trong phần trả lời của B có ngữ điệu lên hay xuống. Đánh dấu /(ngữ điệu lên) hay (ngữ điệu xuống) sau những câu hỏi đuôi.) ()

1.2. /3. /4.5. /

2. Listen and repeat the exchanges in 1. (Nghe và lặp lại câu trả lời ở bài tập 1.)

Grammar

1. Match the question tags with the statements to make complete sentences. (Ghép phần hỏi đuôi với phần câu kề để hoàn thành câu.)

1.c2.h3.f4.d
5. g6. a7. b8. e

2. Complete the sentences with the correct question tags. (Hoàn thành câu bằng câu hỏi đuôi.)

1. is there2. can't you3. has it4. will / would / could / won't you
5. shall we6. aren't they7. haven't they8. has she

3. Match the if - clauses with the result clauses. (Ghép các mệnh đề if với các mệnh đề kết quả.)

1.e2.c3.f4.a
5.h6.b7.d8.g

4. Combine the sentences or rewrite them to make conditional sentences. Decide whether to use type 0 or 1. (Nối những cặp câu dưới đây, viết chúng thành câu điều kiện, loại 0 hoặc 1.)

Quảng cáo

1. If the baby is crying, he may be hungry. / The baby may be hungry if he is crying. (Type 1)

2. If you travel on a budget flight, you have to pay for your drink and food. You have to ... if you travel ... (type 0)

3. If the weather is fine, I walk to work instead of driving. / I walk ... if the weather is fine. (Type 0)

4. If people start using more solar energy, there will be less pollution. (Type 1)

5. If they have no homework, they usually play soccer. (Type 0)

6. If you travel by train, it takes five hours to get to Nha Trang. (Type 0)

7. If the government reduces / manages to reduce the use of fossil fuels, our city will become a more liveable place. (Type 1)

Bài giảng: Unit 9: Cities of the future - Language - Cô Lê Mai Anh (Giáo viên Tôi)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới: