3 phút đọc

từ vựng - unit 2 lớp 10 sách mới

Từ vựng Unit 2 lớp 10 Your body and youTài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your body and Youdưới đây nằm trong bộ tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 10 chương trình mới năm học 20
từ vựng - unit 2 lớp 10 sách mới

Từ vựng Unit 2 lớp 10 Your body and you

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your body and Youdưới đây nằm trong bộ tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 10 chương trình mới năm học 2020 - 2021 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu và phục vụ cho việc học tập và giảng dạy.

* Xem thêm Hướng dẫn Soạn Unit 2 SGK tiếng Anh 10 mới tại:

Soạn tiếng Anh 10 Unit 2 Your body and you

VOCABULARYTừ mớiPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa1. acupuncture(n) /ˈækjupʌŋktʃə(r)/châm cứu2. ailment(n) /ˈeɪlmənt/bệnh tật3. allergy(n) /ˈælədʒi/dị ứng4. boost(v) /buːst/đẩy mạnh5. cancer(n) /ˈkænsə(r)/ung thư6. circulatory(a) /ˌsɜːkjəˈleɪtəri/thuộc về tuần hoàn7. complicated(a) /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/phức tạp8. compound(n) /ˈkɒmpaʊnd/hợp chất9. consume(v) /kənˈsjuːm/tiêu thụ, dùng10. digestive(a) /daɪˈdʒestɪv/(thuộc) tiêu hóa11. disease(n) /dɪˈziːz/bệnh12. evidence(n) /ˈevɪdəns/bằng chứng13. frown(v) /fraʊn/cau mày14. grain(n) /ɡreɪn/ngũ cốc15. heal(n) /hiːl/hàn gắn, chữa (bệnh)16. inspire(v) /ɪnˈspaɪə(r)/truyền cảm hứng17. intestine(n) /ɪnˈtestɪn/ruột18. lung(v) /lʌŋ/phổi19. muscle(n) /ˈmʌsl/cơ bắp20. needle(n) /ˈniːdl/cây kim21. nerve(n) /nɜːv/dây thần kinh22. oxygenate(v) /ˈɒksɪdʒəneɪt/cấp ô-xy23. poultry(n) /ˈpəʊltri/gia cầm24. respiratory(a) /rəˈspɪrətri/(thuộc) hô hấp

Nếu bạn đang theo học chương trình học tiếng Anh sách cũ, mời bạn đọc xem thêm từ vựng tiếng Anh Untit 2 tại đây: Từ vựng tiếng Anh lớp 10 cũ Unit 2: School Talks

Tổng hợp bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 10: Your body and you.

  • Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your Body And You
  • Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your Body And You
  • Trắc nghiệm Reading tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your Body And You
  • Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your Body And You
  • Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 10: Your body and you
  • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your Body And You
  • Bài tập tiếng Anh lớp 10 mới Unit 2 Your Body And You
  • Bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your body and you nâng cao

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh Unit 2: Your Body And You Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới. Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Video liên quan