Từ trường tồn tại xung quanh điện tích đứng yên

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ

B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ

C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường

D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ

Chọn: C

Hướng dẫn: Xung quanh mỗi điện tích đứng yên chỉ tồn tại điện trường

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Từ trường tồn tại xung quanh điện tích đứng yên